Демократичне врядування

Науковий вісник

Періодичне електронне видання
Рік заснування:
2008 р.
Зареєстрований у міжнародному центрі періодичних видань (Франція):
ISSN 2070-4038.
Індексується у міжнародній наукометричній базі Google Scholar
(індексується з 2011 року)
Index Copernicus ICV 2017: 59.30 (індексується з 2017 року)
Фахове видання у галузі науки “Державне управління”
(наказ МОН України №241 від 09.03.2016р.)
Періодичність: 2 рази на рік.
Мова видання: українська.
Головний редактор: чл.-кор. НАН України Загорський В. С.
Заступник головного редактора: доц. Ліпенцев А. В.
Відповідальний секретар: доц. Каляєв А. О.
Прийом статей здійснюється за адресою:
Україна, 79491, Львів-Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16.
Тел.:(032) 234-62-46.
Електронна пошта: editorlridu@ukr.net; statya.lviv@gmail.com

Periodic electronic publication
Foundation year: 2008
ISSN: 2070-4038
Specialized publication in the field of Public Administration
Periodicity: 2 times a year
Language: Ukrainian
Editor-in-Chief: Corresponding member of the NAS of Ukraine V. S. Zahorskyi
Vice Editor-in-Chief: A. V. Lipentsev
Executive Secretary: A. O. Kaliaiev
Articles should be submitted to the following address:
16 Sukhomlynskoho Street, Lviv-Briukhovychi 79491, Ukraine
Tel.: (032) 234-62-46.
E-mail: editorlridu@ukr.net; statya.lviv@gmail.com

Для авторів (ukr) ( .pdf)
For authors (eng) ( .pdf)
Етика публікацій (ukr) ( .pdf)
Publication ethics (eng) ( .pdf)

Перелік видань:

  2008/1   2013/11
  2008/2   2013/12
  2009/3   2014/13
  2009/4   2014/14
  2010/5   2015/15
  2010/6   2016/16-17
  2011/7   2017/18-19
  2011/8   2017/20
  2012/9   2018/21
  2012/10   2018/22