УДК 321.7

Д 31

ISSN 2070-4038

 

ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ

Електронне наукове фахове видання
Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

 

Тематика згідно з галуззю науки “25.00.00 – Державне управління”;
“08.00.00 – Економічні науки” відповідно до чинного переліку галузей наук

 

Запропоновано науково-методологічні підходи щодо запровадження та подальшого розвитку демократичного врядування та публічного адміністрування. Висвітлено результати наукових досліджень щодо вирішення проблем державного управління та місцевого самоврядування, запровадження механізмів децентралізації влади для гармонізації стосунків між громадянином, суспільством та державою.

Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, науковців, усіх, хто цікавиться проблематикою державної служби, державного управління та місцевого самоврядування.

 

Львівський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців:
серія ДК №1819 від 27.05.2004 р.

 

Рекомендовано вченою радою Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 6/80 від 21.06.2013 р.

 

Відповідальна за випуск: Л. С. Заяць
Редактори: Н. Б. Кічула, І. І. Стецик
Переклад та редагування текстів англійською мовою: Х. Ю. Карпук
Комп’ютерна верстка, дизайн: Н. О. Свідерська, І. Б. Тарай
WEB-дизайн: В. І. Карпук, А. І. Коцюба

 

Мінімальні системні вимоги: P100, MS Windows 9X, MS Internet Explorer 4, Netscape 4.0, Adobe Reader 5.0

 

Включено до переліку наукових фахових видань України Постановою ВАК України №2-05/6 від 02.07.2008 р.

 

 

[ Догори ]

© 2013 Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України