УДК 321.7

Д 31

ISSN 2070-4038

 

ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ

Науковий вісник

Електронне фахове видання
Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України

 

Випуск 15

 

За загальною редакцією  члена-кореспондента НАН України В. С. Загорського
та доцента А. В. Ліпенцева

 

Запропоновано науково-методологічні підходи щодо запровадження та подальшого розвитку демократичного врядування та публічного адміністрування. Висвітлено результати наукових досліджень щодо вирішення проблем державного управління та місцевого самоврядування, запровадження механізмів децентралізації влади для гармонізації стосунків між громадянином, суспільством та державою.

Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, науковців, усіх, хто цікавиться проблематикою державної служби, державного управління та місцевого самоврядування.

 

Рекомендовано вченою радою Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Протокол № 4/14 від 27.04.2015 р.)

Включено до переліку наукових фахових видань України Постановою ВАК України №2-05/6 від 02.07.2008 р. Тематика згідно з галуззю науки 25.00.00 – "Державне управління"; 08.00.00 – "Економічні науки" відповідно до чинного переліку галузей наук.

 

Відповідальна за випуск: Н. З. Онисько
Редактори: Н. Б. Кічула, І. І. Стецик
Переклад та редагування текстів англійською мовою: Х. М. Кохалик
Комп’ютерна верстка, дизайн: Н. О. Свідерська, І. Б. Тарай
WEB-дизайн: А. І. Коцюба

 

Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
(Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців: серія ДК №1819 від 27.05.2004 р.)

 

Мінімальні системні вимоги: P100, MS Windows 9X, MS Internet Explorer 4, Netscape 4.0, Adobe Reader 5.0

 

[ Догори ]

 УДК 321.7

Д 31

ISSN 2070-4038

 

DEMOCRATIC GOVERNANCE

Academic papers collection

Electronic academic publication
Lviv Regional Institute for Public Administration
of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

 

Issue 15

 

Edited by Corresponding Member of the NAS of Ukraine Zahorskyi V. S.,
Associate Professor Lipentsev A. V.

 

Scientific and methodological approaches referring to the implementation and further development of democratic governance and public administration are considered. The results of scientific research concerning problem solution in public administration and local self-government and the implementation of the mechanisms of power decentralization for relations harmonization among the citizen, society and state are highlighted.

It’s aimed at public administration, local government, public organization officers, scientific workers, all people who are interested in public service, public  administration and local government problems.

 

Recommended by the Academic Council of the Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine (Protocol № 4/14 dated april 27, 2015)

 

Included in the list of scientific specialized editions of Ukraine by the Decree of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine №2-05/6 from 02.07.2008.Thematic edition according to the field of science 25.00.00 – "Public administration"; 08.00.00 – "Economic sciences" in accordance with the current list of fields of science.

 

Editor-in-Chief : N. Z. Onysko
Editors: N. B. Kichula, I. I. Stetsyk
English translation and text editing: Kh. M. Kokhalyk
Computer make-up: N. O. Sviderska, I. B. Tarai
WEB-design: A. I. Kotsiuba

 

Publishing house of the Lviv Regional Institute for Public Administration
of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine.
(Certificate of registration in the State Register of publishers: Series DK № 1819 from 27.05.2004)

 

Minimum system requirements: P100, MS Windows 9X, MS Internet Explorer 4, Netscape 4.0, Adobe Reader 5.0

 

[ Up ]

© 2015 Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України
© 2015 Lviv Regional Institute for Public Administration NAPA under the President of Ukraine