Редакційна колегія

Загорський В. С. – директор ЛРІДУ НАДУ, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, голова редакційної колегії;

Ліпенцев А. В. – заступник директора з наукової роботи, кандидат економічних наук, доцент, заступник голови редакційної колегії;

Фурса М. В.  – начальник відділу координації наукових досліджень та підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів ЛРІДУ НАДУ, кандидат філософських наук, доцент, відповідальний секретар редакційної колегії;

Борщук Є. М. – професор кафедри економічної політики та економіки праці ЛРІДУ НАДУ, доктор економічних наук, професор;

Ванівська О. І. – завідувач кафедри української та іноземних мов, кандидат філософських наук, доцент;

Войтович Р. В. – доктор наук з державного управління, професор, старший науковий співробітник;

Гургула Т. В. – професор кафедри кадрової політики і державної служби ЛРІДУ НАДУ, доктор економічних наук, професор;

Дробот І. О. – професор кафедри управління проектами ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор;

Каляєв А. О. – декан факультету державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ, кандидат історичних наук, доцент;

Крайник О. П. – професор кафедри економічної політики та економіки праці ЛРІДУ НАДУ, доктор економічних наук, професор;

Красівський О. Я. – завідувач кафедри європейської інтеграції та права ЛРІДУ НАДУ, доктор історичних наук, професор;

Кузьмін О. Є. – директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», доктор економічних наук, професор;

Куйбіда В. С. – президент НАДУ, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор;

Матвіїшин Є. Г. –  завідувач кафедри економічної політики та економіки праці ЛРІДУ НАДУ, доктор економічних наук, доцент;

Надюк З. О.   –  професор кафедри кадрової політики і державної служби, ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, доцент;

Новак-Каляєва Л. М. – професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, доцент;

Петровський П. М. – завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор;

Руденко О. М. – професор кафедри менеджменту Чернігівського національного технологічного університету, доктор наук з державного управління, доцент;

Саханенко С. Є. – професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор;

Сушинський О. І. – перший заступник директора ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор.

 

[ Догори ]Editorial board

Zahorskyi V. S. – Director of LRIPA NAPA, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Economics, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Chief of the Editorial Board;

Lipentsev A. V. – Deputy Directorfor Research of LRIPA NAPA, PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Chief Editor of the Editorial Board;

Fursa M. V. – Head of the Department for Coordination of Scientific Research and Training of Scientific and Pedagogical Staff, PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Management of Organizations of LRIPA NAPA, Executive Secretary of the Editorial Board;

Borshchuk Ye. M.– Professor of the Department of Economic Policy and Labor Economics of LRIPA NAPA, Doctor of Economics, Professor;

Vanivska О. І. – Head of the Department of Ukrainian and Foreign Languages, PhD in Philological Sciences, Associate Professor;

Voitovych R. V. – Professor of the Department of Philosophy and Methodology of Public Administration of NAPA, Doctor of Public Administration, Professor, Senior Research Worker;

Hurhula T. V. – Professor of the Department of Personnel Policy and Public Service of LRIPA NAPA, Doctor of Economics, Professor;

Drobot I. O. – Head of the Department of Project Management of LRIPA NAPA, Doctor of Public Administration, Professor;

Kaliaiev A. O.– Dean of the Faculty of Public Administration and Local Government of LRIPA NAPA, PhD in History,Associate ProfessorExecutive Secretary of the Editorial Board;

Krainyk О. P. – Professor of the Department of Economic Policy and Labor Economics of Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Doctor of Economic Sciences, Professor;

Krasivskyi O. Ya. – Head of the Department of European Integration and Law of LRIPA NAPA, Doctor of History, Professor;

Kuzmin O. Ye. – Director of the Educational and Scientific Institute of Economics and Management of the National University “Lviv Polytechnic”, Doctor of Economics, Professor;

Kuibida V. S. – President of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Professor of the Department of Public Administration and Local Government of Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Doctor of Public Administration, Professor;

Matviishyn Ye. H. – Head of the Department of Economic Policy and Labor Economics of Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor;

Nadiuk Z. O. – Professor of the Department of Personnel Policy and Public Service of LRIPA NAPA, Doctor of Public Administration, Associate Professor;

Novak-Kaliaieva L. М. – Professor of the Department of Public Administration and Local Government of the Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Doctor of Public Administration, Associate Professor;

Petrovskyi P. M. – Head of the Department of Public Administration and Local Government of LRIPA NAPA, Doctor of Public Administration, Professor;

Rudenko О. М. – Professor of the Department of Management of Chernihiv National University of Technology, Doctor of Public Administration, Associate Professor;

Sakhanenko S. Ye. – Professor of the Department of Public Administration and Local Government of ORIPA NAPA, Doctor of Public Administration, Professor;

Sushynskyi O. I. – First Deputy Director of LRIPA NAPA, Doctor of Public Administration, Professor.

[ Up ]

© 2015 Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України
© 2015 Lviv Regional Institute for Public Administration NAPA under the President of Ukraine