Зміст

Теорія та історія державного управління

Загорський В. С., Ганущин С. Н. Модель ефективної комунікації у сфері публічного управління та адміністрування: структурно-функціональний аспект

Попок А. А., Греба Р. В. Система соціальних послуг в Україні: структурно-функціональний вимір

Борщук Є. М., Приймак В. І., Гинда С. М. Людський капітал – основа розвитку підприємства

Кіянка І. Б. Популізм в контексті державного управління: приклад Білорусі

Шевчук П. І. Негативні впливи на процеси державного управління в Україні часів незалежності

Волик В. С. Нормативно-правові засади компетенцій національного агентства з питань запобігання корупції

Павлюк Н. В. Теоретичні засади організаційного і правового механізмів публічного управління в Україні

Паска О. В. Впливовість інституту президенства як критерій класифікації президентських та змішаних форм правління

Тарасюк І. О. Становлення професійної культури посадових осіб публічної влади

Ясниська Н. І. Деякі аспекти державного управління науковою діяльністю вищих навчальних закладів в умовах реформування галузі

Ленігевич Б. В. Вплив інституту президенства на ефективність діяльності органів влади

 

Механізми державного управління

Харечко Д. О., Куйбіда М. С. Державне регулювання реалізації житлових прав громадян України

Штогрин О. П. Управлінські підходи до забезпечення репродуктивного здоров’я населення на основі прав людини: соціологічний вимір

Мусаєва І. А. Запровадження програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів в Україні

 

Місцеве самоврядування

Гуненкова О. В. Муніципальні адміністративні послуги як особливий вид діяльності органів місцевого самоврядування

 


Відомості про авторів

 

[ Догори ]CONTENTS

Theory and history of public administration

Zahorskyi V., Hanushchyn S. A model of effective communication in the field of public management and administration: a structural-functional aspect

Popok А., Hreba R. The system of social services in Ukraine: structural and functional dimensions

Borshchuk Ye., Pryimak V., Hynda S. Human capital as a basis for enterprise development

Kiianka I. Populism in the context of public administration: experience of Belarus

Shevchuk P. Negative impacts on the processes of public administration in Ukraine during the years of independence

Volyk V. Normative legal framework for competencies of the national agency for prevention of corruption

Pavliuk N. Theoretical foundations of organizational and legal mechanisms of public management in Ukraine

Paska O. The influence of the institution of the presidency as a classification criterion for presidential and mixed forms of government

Tarasiuk I. Creating a professional culture of public authority officials

Yasnyska N. Some aspects of public management of scientific activities in higher education institutions under branch reform

 

Mechanisms of public administration

Lenihevych B. The influence of the institution of the presidency on the effectiveness of public authorities’ activities

Kharechko D., Kuibida M. Public regulation of the enforcement of housing rights of Ukrainian citizens

Shtohryn O. Managerial approaches to ensuring reproductive health of population based on human rights: a sociological dimension

Musaieva I. Introducing a management by objectives method for the formulation of local bugets in Ukraine

 

Local government

Hunenkova O. Municipal administrative services as a specific activity of local self-government bodies

 


About the Authors

[ Up ]

© 2015 Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України
© 2015 Lviv Regional Institute for Public Administration NAPA under the President of Ukraine