Аспірантура у 2019

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в  аспірантурі (очна (денна, вечірня) та заочна форми, термін підготовки – 4 роки) Інституту здійснюється за державним замовленням (за рекомендацією) та понад державне замовлення (за договорами на умовах контракту за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб).

ПЕРЕЛІК
спеціальностей і ліцензовані обсяги підготовки докторів філософії та докторів наук Інституту

Шифр  галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування  спеціальності

Ліцензований обсяг

Доктор філософії (очна та заочна форма підготовки)

Доктор наук (очна форма підготовки)

1

2

3

4

5

6

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

10

+

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

5

+

28

Управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

20

+

 

35

 

 

Прийом до аспірантури ЛРІДУ НАДУ здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування за спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 073 Менеджмент
 • 281 Публічне управління та адміністрування

за очною (денною/вечірньою) формою навчання – за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету) і на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб – 29800 грн /рік);

за заочною формою навчання – на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 19800 грн /рік).

Терміни вступної кампанії:

 • прийом документів – 27 серпня – 06 вересня;
 • проведення вступних іспитів до аспірантури  – 11 вересня – 20 вересня;
 • зарахування – 01 жовтня.

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури ЛРІДУ НАДУ приймаються особи, які здобули ступінь магістра (спеціаліста). Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована достроково, має право на повторний вступ за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Термін навчання – 4 роки.

До аспірантури Львівського регіонального інституту Національної академії за державним замовленням на підставі рекомендацій приймаються особи, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, навчальних закладах системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, до яких належать: Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути; інші вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"; центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; заклади післядипломної освіти.

Для вступу до аспірантури до приймальної комісії ЛРІДУ НАДУ подаються такі документи:

 • заява вступника на ім’я директора за встановленою формою;
 • копія(-ї) диплома(-ів) магістра (спеціаліста), засвідчені в установленому порядку;
 • особова картка або особовий листок з обліку кадрів з кольоровою фотографією;
 • копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорта);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних (крім випадків передбачених законодавством);
 • рекомендація органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, Національної академії, регіонального інституту Національної академії, вищого навчального закладу системи підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо підготовки в аспірантурі за державним замовленням;
 • три кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Крім цього, у разі наявності вступники до аспірантури додатково подають:

 • копію міжнародного сертифіката, який засвідчує володіння іноземною мовою на рівні B 2 (або вище) Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, засвідченого в установленому порядку;
 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу (факультету) (для осіб, рекомендованих для вступу безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу).

Усі необхідні документи згідно із встановленим переліком вступники до аспірантури подають особисто у зазначені терміни. Документи подаються у поліпропіленовій папці – швидкозшивачі, яка містить 50 файлів.

Правила прийому до аспірантури та докторантури ...

Програма вступних іспитів "Публічне управління та адміністрування" ...

Програма вступних іспитів "Економіка" ...

Програма вступних іспитів "Менеджмент" ...

Програма вступних іспитів з іноземної мови ...

Тематика дисертаційних досліджень для вступників до аспірантури ЛРІДУ НАДУ у 2019 році ...

Вимоги до проведення співбесіди щодо дослідницької пропозиції ...

Рекомендація для вступу ...

Протокол співбесіди "Публічне управління та адміністрування" ...

Протокол співбесіди "Економіка" ...

Протокол співбесіди "Менеджмент" ...

 

Підготовка докторів філософії

(наказ Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» від 23.06.2016 р. № 707)

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

 • 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
 • 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
 • 051 «ЕКОНОМІКА»

Навчально-методичне забезпечення

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін зі спеціальності 281
«Публічне управління та адміністрування»

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін зі спеціальності 073 Менеджмент

Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін зі спеціальності 051 Економіка

Інформаційне забезпечення

Відомості про наявність бібліотеки

Відомості про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою за спеціальностями

281 Публічне управління
та адміністрування

073 Менеджмент

051 Економіка

Відомості про доступ до фахових періодичних видань (перелік)

 

За додатковою інформацією звертатись:
відділ з координації наукової роботи та докторантури, к. 205,
за таким розкладом: понеділок – четвер: з 10:00 до 17:00; п’ятниця: з 10:00 до 16:00.
тел: (032) 234-64-85; +38 067 670 70 54
E-mail : aspirantura.lridu@gmail.com