Докторантура у 2019

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в докторантурі (очна форма, термін підготовки – 2 роки) ЛРІДУ НАДУ здійснюється за державним замовленням (за рекомендацією) та понад державне замовлення (за договорами на умовах контракту за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб).

ПЕРЕЛІК
спеціальностей і ліцензовані обсяги підготовки докторів філософії та докторів наук Інституту

Шифр  галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування  спеціальності

Ліцензований обсяг

Доктор філософії (очна та заочна форма підготовки)

Доктор наук (очна форма підготовки)

1

2

3

4

5

6

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

10

+

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

5

+

28

Управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

20

+

 

35

 

Прийом до докторантури  ЛРІДУ НАДУ здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування за спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 073 Менеджмент
 • 281 Публічне управління та адміністрування

за очною формою навчання – за державним замовленням (за рахунок коштів державного бюджету)на підставі РЕКОМЕНДАЦІЙ і на умовах контракту (за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб – 32100  грн /рік підготовки);

Терміни вступної кампанії:

 • прийом документів – 27 серпня – 06 вересня
 • зарахування – 01 жовтня

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації у міжнародних реферованих журналах, індексованих у наукометричних базах) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. Термін підготовки – 2 роки.

До докторантури Львівського регіонального інституту Національної академії за державним замовленням на підставі рекомендацій приймаються особи, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, навчальних закладах системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, до яких належать: Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути; інші вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"; центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; заклади післядипломної освіти.

Для вступу до приймальної комісії ЛРІДУ НАДУ подаються такі документи:

 • заява вступника на ім’я директора за встановленою формою;
 • копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена в установленому порядку;
 • копія диплома доктора філософії або кандидата наук, засвідчена в установленому порядку
 • особова картка або особовий листок з обліку кадрів з кольоровою фотографією;
 • копія трудової книжки, засвідчена в установленому порядку;
 • копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорта);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних (крім випадків передбачених законодавством);
 • рекомендація органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, Національної академії, регіонального інституту Національної академії, вищого навчального закладу системи підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо підготовки в докторантурі за державним замовленням;
 • три кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
 • розгорнутий план докторської дисертації;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ЛРІДУ НАДУ зі згодою бути науковим консультантом в разі вступу до докторантури;
 • список наукових праць за встановленою формою та копії праць, опублікованих після захисту кандидатської дисертації;
 • висновок відповідної кафедри щодо можливості зарахування вступника до докторантури за результатами заслуховування розгорнутої пропозиції, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту.

Усі необхідні документи згідно із встановленим переліком вступники до докторантури подають особисто у зазначені терміни. Документи подаються у поліпропіленовій папці – швидкозшивачі, яка містить 50 файлів.

Правила прийому до аспірантури та докторантури ...

Рекомендація для вступу ...

Тематика дисертаційних досліджень для вступників до докторантури ЛРІДУ НАДУ у 2018 році ...

За додатковою інформацією звертатись:
відділ з координації наукової роботи та докторантури, к. 205,
за таким розкладом: понеділок – четвер: з 10:00 до 17:00; п’ятниця: з 10:00 до 16:00.
тел: (032) 234-64-85; +38 067 670 70 54
E-mail : aspirantura.lridu@gmail.com